Gönderen Konu: Amat?r Ralliciler Birli?i kuruldu  (Okunma sayısı 3153 defa)

HONDA

  • Ziyaretçi
Amat?r Ralliciler Birli?i kuruldu
« : Haziran 29, 2005, 12:00:23 ÖS »
Amat?r pilot ve copilotlar 7 Ocak 2005 Cuma ak?am? d?zenledikleri toplant? neticesinde birlik olma karar? ald?. Federasyon, kul?pler ve di?er organlarla ileti?imi sa?lamak, yar??ma ?artlar?n? iyile?tirmek ve birbirlerine destek olmak amac?yla bir araya gelen sporcular?n say?s? ?imdiden 62 oldu.
Motorsporlar?n?n temel ta?lar? olan amat?r pilot ve copilotlar, 7 Ocak 2005 Cuma ak?am? Maslak Atat?rk Oto Sanayi Sitesi i?inde bulunan Etap restoranda topland?lar. Saatler s?ren konu?malar sonucunda T?rk motorsporlar?n?n amat?r pilot ve copilotlar?n? temsil edebilecek bir birli?e ihtiyac? oldu?u fikri kabul g?rd?. Oy birli?iyle kurulan Amat?r Ralliciler Birli?i'nin (ARB) ilk toplant?s? sonras?nda alt? il komitesi kuruldu ve toplam 62 lisansl? sporcu bu birlik i?erisinde yer ald?klar?n? resmen ilan ettiler. Birlik, ilk ?al??malar? olarak 10 maddelik bir ?neri listesini haz?rlayarak Tomsfed ve Kul?pler birli?ine iletme karar? ald?.

Amat?r Ralliciler Birli?i kurulal? hen?z bir ka? g?n olmas?na ra?men h?zla artan ?ye say?s? gelece?e d?n?k daha ciddi ad?mlar at?labilece?i fikrini g??lendiriyor. Birlik faaliyetlerini duyurmak i?in web sayfas?n? da hayata ge?irdi. ARB hakk?nda daha detayl? bilgiye ve haz?rlanan ?neri maddelerine ula?mak i?in www.ralliciler.com web sayfas?n? kullanabilirsiniz.

Amat?r Ralliciler Birli?i Bas?n B?lteni

1.A. N1, N2, N3, A5, GRH ?LE YARI?AN GURUBU (KATEGOR? 2) AMAT?RLER OLARAK G?RMEK VE DESTEKLEMEK.

1.B. M?MK?N OLURSA A6 GURUBUNU DA (S1600 VE K?TCAR HAR??) KATEGOR? 2'YE DAH?L ETMEK.
YAPTI?IMIZ ARA?TIRMALARLA D?NYADA BAZI ?LKELERDE HALEN L?SANS VE KAYIT ?CRETLER?N?N GURUP VE SINIFLARA G?RE ALINDI?I VE AMAT?RLER?N DESTEKLEND??? VE BU T?P B?R UYGULAMANIN B?ZDE DE UYGULANMASI.

2. A8, A7, A6, N4 ?LE YARI?AN GURUBU (KATEGOR? 1) ?LER? SEV?YE YARI??ILAR VE SEM?-PROFESYONELLER OLARAK G?RMEK VE DESTEKLEMEK.

3. YARI?MA KAYIT ?CRETLER? ALINIRKEN, YARI?MACILARI KATEGOR? 1 (A8, A7, A6, N4) VE KATEGOR? 2 (N1, N2, N3, A5) OLARAK ?K?YE AYIRMAK, KATEGOR? 1'DEN 450 YTL, KATEGOR? 2'DEN 300 YTL G?B? FARKLI KAYIT ?CRETLER? ALMAK. BURADA ?STENEN KATEGOR? 2 ???N %33'L?K B?R ?ND?R?MD?R.

4. TEK L?SANS UYGULAMASINA D?NMEK (RALL? + P?ST + TIRMANMA + RALL?KROS) ?YELER?M?Z TARAFINDAN EN ?OK DESTEK G?REN VE UYGULANMASINDA ?SRAR ED?LEN KONULARDAN B?R? OLMU?TUR.

5.A. L?SANS BEDEL?N? YARI?MACI 100 YTL, S?R?C? 200 YTL OLARAK SENE BA?INDA ?DEMEK, AYRICA G?R?LEN HER YARI?, KATEGOR? 1 ???N 75 YTL VE KATEGOR? 2 ???N 50 YTL G?B?, FEDERASYONA AYRICA ?DEMEK.
YAPTI?IMIZ ?NCELEMEDE D?NYADA WRC YARI?ININ YAPILDI?I ?LER? SEV?YE ?LKELERDE B?LE L?SANS ?CRETLER?N?N 100-250 USD SEV?YES?NDE OLDU?U VE AMAT?RLER? DESTEKLEMEYE Y?NEL?K FARKLI KATAGOR?LERDE ALINDI?I G?R?LM??T?R.

5.B. TEK YARI?LIK L?SANS UYGULAMASI.

6. TAKV?MDEK? KUL?PLERE MAHALL? YARI? YAPMA ZORUNLULU?U GET?R?LMES?.

7. TIRMANMA VE RALL?KROSUN DESTEKLENMES? VE ?ZEND?R?C? TEDB?RLER ALINMASI.

8. P?ST YARI?LARININ DESTEKLENMES?,?ZEND?R?LMES? VE KATILIMLARIN ARTTIRILMASI, Y?KSEK KAYIT ?CRETLER?N?N TIRMANMA VE RALL?KROS SEV?YES?NE ?EK?LMES?.

9. TEKRARDAN ULUSAL YARI?LARIN ???NDE VE ARKASINDA T?RK?YE MAHALL? ?AMP?YONASI ADI ALTINDA AYRI KATAGOR?DE YARI?LARIN YAPILMASI.

10. T?RK?YE ?AMP?YONASI'NA PUAN ALMAMAK ?ARTI ?LE ULUSAL YARI?LARA MAHALL? L?SANS VE D???K KAYIT ?CRET? ?LE KATILAB?LMEK.